Royal Tours World | T-SUD BEIJING CITY OF DRAGON (ZE) **พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+สุกี้สมุนไพร

"> **พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+สุกี้สมุนไพร

" />

ทัวร์

T-SUD BEIJING CITY OF DRAGON (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
17,900.-
206  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : China Eastern Airlines

- ทัวร์จีน ปักกิ่ง ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์
- จัตุรัสเทียนอันเหมิน + พระราชวังต้องห้าม
- หอบูชาฟ้าเทียนถาน + ชม กายกรรมปักกิ่ง
- พระราชวังฤดูร้อน + ชม วัดหลิงกวง
- กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวย “กำแพงหมื่นลี้”
- ชม วัดลามะหย่งเหอกง+นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
- สนามกีฬารังนกที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008
**พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+สุกี้สมุนไพร

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
6 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 17,900.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 19,900.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 18,900.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 18,900.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 18,900.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 18,900.-
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 19,900.-
6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 19,900.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 18,900.-
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 20,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll