Royal Tours World | T-SUD Highlight BEIJING (ZE) **พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+สุกี้สมุนไพร

"> **พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+สุกี้สมุนไพร

" />

ทัวร์

T-SUD Highlight BEIJING (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
16,777.-
221  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์จีน ปักกิ่งกำแพงเมืองจีนที่สุดของความยิ่งใหญ่
- จัตุรัสเทียนอันเหมิน + พระราชวังต้องห้าม
- หอบูชาฟ้าเทียนถาน + พระราชวังฤดูร้อน 
- ชม วัดลามะหย่งเหอกง + “สนามกีฬารังนก
**พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+สุกี้สมุนไพร

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
24 ส.ค. - 28 ส.ค. 2561 16,900.-
7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 16,900.-
21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 16,900.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 18,900.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 18,900.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 18,900.-
2 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 17,900.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 17,900.-
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 17,900.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 17,900.-
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 18,900.-
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 18,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll