Royal Tours World | ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน (GH)

ทัวร์

ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน (GH) | 5 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
27,900.-
224  ครั้ง 13-07-2018

เดินทางช่วง : สิงหาคม - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน
- ชมพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี
- สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ไป-กลับ ซีอาน-ลั่วหยาง
- ชมความงามอุทยานหยุนไถซาน
- ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟูวัดเส้า
- ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ราชวงศ์ถัง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
9 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 30,900.-
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 28,900.-
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 27,900.-
26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 33,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll