Royal Tours World | Xian ช๊าร์ค กี้ ช๊าร์ค (CH) **พิเศษ !! สุกี้ซีอาน+เป็ดย่าง+เกี๊ยวซีอาน

"> **พิเศษ !! สุกี้ซีอาน+เป็ดย่าง+เกี๊ยวซีอาน

" />

ทัวร์

Xian ช๊าร์ค กี้ ช๊าร์ค (CH) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
19,899.-
187  ครั้ง 13-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์จีน ซีอาน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้
- วัดเส้าหลิน+ชม ป่าเจดีย์+ชมการแสดง กังฟู
- ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง+เจดีย์ห่านป่าเล็ก
- พิพิธภัณฑ์ซีอาน+เจดีย์ห่านป่าใหญ่
- ชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง+โชว์ราชวงศ์ถัง
**พิเศษ !! สุกี้ซีอาน+เป็ดย่าง+เกี๊ยวซีอาน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 22,899.-
1 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561 19,899.-
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 19,899.-
12 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 19,899.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll