Royal Tours World | ซีอาน...หมูมะนาว (SS) **พิเศษ !! สุกี้+เป็ดปักกิ่ง+เกี๊ยวซีอาน

"> **พิเศษ !! สุกี้+เป็ดปักกิ่ง+เกี๊ยวซีอาน

" />

ทัวร์

ซีอาน...หมูมะนาว (SS) | 6 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
25,999.-
241  ครั้ง 20-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน
- วัดเส้าหลิน ชม ป่าเจดีย์กว่า 200 องค์+การแสดงกังฟู
- ชม ถ้ำหินหลงเหมินหมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง
- กองทัพทหำรดินเผำของกษัตริย์จิ๋นซีเมืองซีอาน
- สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ปฐมจักรพรรดิของจีน
- ชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
**พิเศษ !! สุกี้+เป็ดปักกิ่ง+เกี๊ยวซีอาน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 28,999.-
2 ส.ค. - 7 ส.ค. 2561 25,999.-
23 ส.ค. - 28 ส.ค. 2561 25,999.-
13 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 26,999.-
20 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 26,999.-
18 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 30,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll