Royal Tours World | เส้นทางพิเศษ...มนต์สเน่ห์กุ้ยหลิน แถมมาเก๊า จูไห่ (PB)

ทัวร์

เส้นทางพิเศษ...มนต์สเน่ห์กุ้ยหลิน แถมมาเก๊า จูไห่ (PB) | 6 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
16,999.-
246  ครั้ง 20-07-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์จีน กุ้ยหลิน มาเก๊า จูไห่ พิเศษกว่านี้ไม่มีแล้ว
- ชม วิหารเซนต์พอล อนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์
- THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ ของเอเชีย
- ชมถ้ำเงิน หรือ ถ้ำหยินจื่อเหยียน+ล่องแพไม้ไผ่
- ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง+นั่งกระเช้าชมวิวเมืองกุ้ยหลิน
- ชม ทะเลสาบหรงหู+ถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
6 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 16,999.-
25 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 16,999.-
23 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 17,999.-
15 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 16,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll