Royal Tours World | Korea Autumn Vacation (WE)

ทัวร์เกาหลีใต้

Korea Autumn Vacation (WE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,900.-
197  ครั้ง 23-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Eastar Jet

- ทัวร์เกาหลี ชมวิวเมืองกรุงโซล ภูเขาบูกักซาน
- สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
- คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซล N SEOUL TOWER
- ชมวิวแม่น้ำฮัน และ สวนป่ากรุงโซล
- ช้อปปิ้งกระจาย ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน ชินซาดง
- ช้อปของฝากสุด น่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
- ดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ก.ย. - 5 ก.ย. 2561 13,900.-
2 ก.ย. - 6 ก.ย. 2561 13,900.-
3 ก.ย. - 7 ก.ย. 2561 13,900.-
4 ก.ย. - 8 ก.ย. 2561 13,900.-
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 14,900.-
6 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 14,900.-
7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 14,900.-
8 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 13,900.-
9 ก.ย. - 13 ก.ย. 2561 13,900.-
10 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 13,900.-
11 ก.ย. - 15 ก.ย. 2561 13,900.-
12 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 14,900.-
13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 14,900.-
14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 14,900.-
15 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 13,900.-
16 ก.ย. - 20 ก.ย. 2561 13,900.-
17 ก.ย. - 21 ก.ย. 2561 13,900.-
18 ก.ย. - 22 ก.ย. 2561 13,900.-
19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 14,900.-
20 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 14,900.-
21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 14,900.-
22 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 13,900.-
23 ก.ย. - 27 ก.ย. 2561 13,900.-
24 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561 13,900.-
25 ก.ย. - 29 ก.ย. 2561 13,900.-
26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 14,900.-
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 14,900.-
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 14,900.-
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 14,900.-
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561 14,900.-
1 ต.ค. - 5 ต.ค. 2561 15,900.-
2 ต.ค. - 6 ต.ค. 2561 15,900.-
3 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 15,900.-
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 15,900.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 15,900.-
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 15,900.-
7 ต.ค. - 11 ต.ค. 2561 15,900.-
8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561 15,900.-
9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561 15,900.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 16,900.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 16,900.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 16,900.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 15,900.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 15,900.-
15 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561 15,900.-
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 15,900.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 16,900.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 16,900.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 17,900.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 15,900.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 15,900.-
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 15,900.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 15,900.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 16,900.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 16,900.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 16,900.-
27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 15,900.-
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561 15,900.-
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 15,900.-
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561 15,900.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561 15,900.-
1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 15,900.-
2 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 15,900.-
3 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 14,900.-
4 พ.ย. - 8 พ.ย. 2561 14,900.-
5 พ.ย. - 9 พ.ย. 2561 14,900.-
6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2561 14,900.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 15,900.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 15,900.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 15,900.-
10 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 14,900.-
11 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561 14,900.-
12 พ.ย. - 16 พ.ย. 2561 14,900.-
13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2561 14,900.-
14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 15,900.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 15,900.-
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 15,900.-
17 พ.ย. - 21 พ.ย. 2561 14,900.-
18 พ.ย. - 22 พ.ย. 2561 14,900.-
19 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561 14,900.-
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2561 14,900.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 15,900.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 15,900.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 15,900.-
24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561 14,900.-
25 พ.ย. - 29 พ.ย. 2561 14,900.-
26 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561 14,900.-
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 14,900.-
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 15,900.-
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561 15,900.-
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561 15,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll