Royal Tours World | KOREA SHOPPING’S SOUL (WE)

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA SHOPPING’S SOUL (WE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,900.-
214  ครั้ง 27-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Eastar Jet

- ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านลาโพรวองซ์ หมู่บ้านสุดชิค
- ONEMOUNT SNOWPARK+สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชมโชว์ FANTA STICK SHOW+ชม แม่น้ำฮัน
- พระราชวังเคียงบ๊อก+N SEOUL TOWER
- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก+วัดโชเกซา

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ก.ย. - 5 ก.ย. 2561 13,900.-
2 ก.ย. - 6 ก.ย. 2561 13,900.-
3 ก.ย. - 7 ก.ย. 2561 13,900.-
4 ก.ย. - 8 ก.ย. 2561 13,900.-
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 14,900.-
6 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 14,900.-
7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 14,900.-
8 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 13,900.-
9 ก.ย. - 13 ก.ย. 2561 13,900.-
10 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 13,900.-
11 ก.ย. - 15 ก.ย. 2561 13,900.-
12 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 14,900.-
13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 14,900.-
14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 14,900.-
15 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 13,900.-
16 ก.ย. - 20 ก.ย. 2561 13,900.-
17 ก.ย. - 21 ก.ย. 2561 13,900.-
18 ก.ย. - 22 ก.ย. 2561 13,900.-
19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 14,900.-
20 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 14,900.-
21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 14,900.-
22 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 13,900.-
23 ก.ย. - 27 ก.ย. 2561 13,900.-
24 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561 13,900.-
25 ก.ย. - 29 ก.ย. 2561 13,900.-
26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 14,900.-
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 14,900.-
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 14,900.-
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 14,900.-
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561 14,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll