Royal Tours World | TOKYO SPARKLING ล้อมรักพักลมหนาว (ZE) **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

"> **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO SPARKLING ล้อมรักพักลมหนาว (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
24,999.-
193  ครั้ง 29-08-2018

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น ตะลุยหิมะนุ่มๆที่ลานสกีฟูจิเท็น
- หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคแหล่งน้ำบริสุทธิ์
- ขอพร วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ในกรุงโตเกียว
- ถ่ายภาพแลนด์มาร์กใหม่หอคอยโตเกียวสกายทรี
- นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
30 พ.ย. - 4 พ.ย. 2561 24,999.-
6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 29,999.-
7 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 29,999.-
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561 29,999.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 28,999.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 28,999.-
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 28,999.-
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 28,999.-
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 28,999.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 29,999.-
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 29,999.-
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 29,999.-
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2561 29,999.-
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 33,999.-
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 37,999.-
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 38,999.-
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 39,999.-
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 39,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll