Royal Tours World | TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ (AUTUMN) (TN) **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

"> **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ (AUTUMN) (TN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,888.-
257  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูกาลแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสี
- สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ 
- สนุกสุดเหวี่ยง สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ
- ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ชินจูกุ , อิออนมอลล์
- โอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 27,888.-
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 27,888.-
7 ต.ค. - 11 ต.ค. 2561 27,888.-
8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561 27,888.-
9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561 31,888.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 31,888.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 31,888.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 31,888.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 31,888.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 27,888.-
15 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561 27,888.-
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 27,888.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 27,888.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 27,888.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 31,888.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 31,888.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 31,888.-
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 31,888.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 31,888.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 27,888.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 27,888.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 27,888.-
27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 27,888.-
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561 27,888.-
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 27,888.-
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561 27,888.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561 27,888.-
1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 26,888.-
2 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 26,888.-
3 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 26,888.-
4 พ.ย. - 8 พ.ย. 2561 26,888.-
5 พ.ย. - 9 พ.ย. 2561 26,888.-
6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2561 26,888.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 26,888.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 26,888.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 26,888.-
10 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 26,888.-
11 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561 26,888.-
12 พ.ย. - 17 พ.ย. 2561 26,888.-
13 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 26,888.-
14 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 26,888.-
15 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 26,888.-
16 พ.ย. - 21 พ.ย. 2561 26,888.-
17 พ.ย. - 22 พ.ย. 2561 26,888.-
18 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561 26,888.-
19 พ.ย. - 24 พ.ย. 2561 26,888.-
20 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 26,888.-
21 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 26,888.-
22 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 26,888.-
23 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561 26,888.-
24 พ.ย. - 29 พ.ย. 2561 26,888.-
25 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561 26,888.-
26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 26,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll