Royal Tours World | TOKYO FUJI ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ (TN) **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

"> **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO FUJI ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ (TN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
25,888.-
230  ครั้ง 29-08-2018

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ
- สนุกสุดเหวี่ยง สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
- ชมโตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์กแห่งใหม่
- เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น วิวภูเขาไฟฟูจิ
- ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ชินจูกุ , อิออนมอลล์
- โอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
28 พ.ย. - 2 ม.ค. 2561 25,888.-
29 พ.ย. - 3 ม.ค. 2561 26,888.-
30 พ.ย. - 4 ม.ค. 2561 26,888.-
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 31,888.-
2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2561 31,888.-
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2561 31,888.-
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2561 31,888.-
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 31,888.-
6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 31,888.-
7 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 31,888.-
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561 31,888.-
9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561 31,888.-
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 29,888.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2561 29,888.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 29,888.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 29,888.-
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 29,888.-
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 29,888.-
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 29,888.-
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 29,888.-
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2561 29,888.-
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 29,888.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 29,888.-
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 29,888.-
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 29,888.-
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2561 29,888.-
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 33,888.-
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2561 33,888.-
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 33,888.-
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 33,888.-
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 35,888.-
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 39,888.-
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 39,888.-
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2562 35,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll