Royal Tours World | TOKYO FUJI ซุปตาร์ส้มจี๊ด (TN) **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

"> **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO FUJI ซุปตาร์ส้มจี๊ด (TN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,888.-
213  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกชมใบไม้เปลี่ยนสี
- นั่งกระเช้าคาชิคาชิ ชมความวามของธรรมชาติ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี แลนมาร์กแห่งใหม่
- เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 26,888.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 26,888.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 26,888.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 26,888.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 26,888.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 26,888.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 26,888.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 27,888.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 27,888.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 27,888.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561 26,888.-
1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 26,888.-
2 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 26,888.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 26,888.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 26,888.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 26,888.-
14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 26,888.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 26,888.-
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 26,888.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 26,888.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 26,888.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 26,888.-
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 26,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll