Royal Tours World | Tokyo Plus+ โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ (IT)

ทัวร์ญี่ปุ่น

Tokyo Plus+ โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ (IT) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
24,900.-
212  ครั้ง 30-08-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้
- ล่องเรือโจรสลัด ชมธรรมชาติ ที่ทะเลสาบอาชิ
- ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันต้มไข่ได้ที่ หุบเขาโอวาคุดานิ
- ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก บ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ
- ถ่ายรูปคู่กับหอคอย โตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์คใหม่
- เยือนนิกโก้สวยงามมากที่สุดช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
3 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 26,900.-
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 26,900.-
8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561 24,900.-
9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561 26,900.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 26,900.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 26,900.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 31,900.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 31,900.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 27,900.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 27,900.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 26,900.-
27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 26,900.-
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561 25,900.-
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 24,900.-
1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 25,900.-
6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2561 25,900.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 26,900.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 25,900.-
13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2561 25,900.-
14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 26,900.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 26,900.-
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2561 26,900.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 27,900.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 26,900.-
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 27,900.-
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561 26,900.-
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2561 28,900.-
6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 545 29,900.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2561 29,900.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 29,900.-
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 28,900.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 28,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll