Royal Tours World | TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้งใบไม้เปลี่ยนสี (ZE) **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

"> **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้งใบไม้เปลี่ยนสี (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,999.-
225  ครั้ง 31-08-2018

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
- ชมความงามอุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร
- สัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนภูเขาไฟฟูจิ
- ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
- ขอพร วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด
- ชิมไข่ดำ ชมธรรมชาติหุบเขาโอวาคุดานิ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 26,999.-
2 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 26,999.-
3 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 26,999.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 23,999.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 26,999.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 26,999.-
10 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 26,999.-
14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 25,999.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 26,999.-
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 26,999.-
17 พ.ย. - 21 พ.ย. 2561 26,999.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 26,999.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 26,999.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 26,999.-
24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561 26,999.-
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 25,999.-
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561 26,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll