Royal Tours World | HAPPY TOKYO เฟี้ยวเงาะ (HT) **พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

"> **พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

HAPPY TOKYO เฟี้ยวเงาะ (HT) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
18,888.-
911  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่
- ล่องเรือโจรสลัดที่ ทะเลสาบอาชิ
- หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ
- โอชิโนะ ฮัคไค+ภูเขาไฟฟูจิ
- ชม Unicorn Gundam+ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
**พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 24,999.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 24,999.-
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 23,999.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 27,999.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 24,999.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 24,999.-
15 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561 24,999.-
19 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 27,999.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 27,999.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 27,999.-
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 27,999.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 24,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll