Royal Tours World | TOKYO SPARKLING ปิ๊งรัก ณ ทุ่งดอกไม้แดง (ZE) **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

"> **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO SPARKLING ปิ๊งรัก ณ ทุ่งดอกไม้แดง (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,999.-
248  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- ขอพร วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ในกรุงโตเกียว
- ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิชมใบไม้เปลี่ยนสี
- ภูเขาไฟฟูจิ+หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
- ชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค+เมืองเก่าซาวาระ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 25,999.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 25,999.-
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 25,999.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 28,999.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 26,888.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 27,999.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 28,999.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 26,999.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 27,999.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 27,999.-
27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 27,999.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561 26,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll