Royal Tours World | TOKYO ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง (ZE) **พิเศษ !! แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

"> **พิเศษ !! แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,999.-
200  ครั้ง 31-08-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฟินๆโตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
- สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
- ชม สวน ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค
- หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคชมแหล่งน้ำบริสุทธิ์
- สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
4 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 23,999.-
5 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 25,999.-
6 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 25,999.-
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 27,999.-
13 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 27,999.-
15 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 25,999.-
16 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561 25,999.-
17 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 25,999.-
18 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 25,999.-
19 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 27,999.-
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 28,999.-
24 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 25,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll