Royal Tours World | TOKYO NON-STOP (JT) **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU สไตล์ญี่ปุ่น
**พิเศษ !! ลิ้มรส ชาบู ชาบู MOMO ต้นตำรับ

"> **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU สไตล์ญี่ปุ่น
**พิเศษ !! ลิ้มรส ชาบู ชาบู MOMO ต้นตำรับ

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO NON-STOP (JT) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
21,888.-
193  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียวไหว้พระ ช้อปปิ้ง พาชิมร้านดัง 
- นมัสการ พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึพระพุทธรูปปางยืน
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ”
- แลนด์มาร์กแห่งใหม่ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”
- ช้อปปิ้งชินจุกุ+ไดเวอร์ซิตี้โตเกียว พลาซ่า
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU สไตล์ญี่ปุ่น
**พิเศษ !! ลิ้มรส ชาบู ชาบู MOMO ต้นตำรับ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 27,888.-
6 ต.ค. - 10 ก.ย. 2561 26,888.-
8 ต.ค. - 12 ก.ย. 2561 26,888.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 28,888.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 29,888.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 26,888.-
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 26,888.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 27,888.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 28,888.-
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 28,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll