Royal Tours World | HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE (HT)

ทัวร์ญี่ปุ่น

HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE (HT) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
18,999.-
204  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิชิตภูเขาไฟฟูจิ
- โอชิโนะ ฮัคไค แหล่งบ่อน้ำธรรมชาติ
- ชมหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี
- ชม วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่กรุงโตเกียว
- ชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 23,999.-
7 ต.ค. - 11 ต.ค. 2561 22,999.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 23,999.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 22,999.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 25,999.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 23,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll