Royal Tours World | TOKYO ซุปตาร์สกี สายแบ๊ว (TN)

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO ซุปตาร์สกี สายแบ๊ว (TN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,888.-
201  ครั้ง 01-09-2018

เดินทางช่วง : มกราคม -มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ
- งานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมัน
- เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
- นั่งกระเช้าคาชิคาชิ ชมความงามโดยรอบ
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 ม.ค. - 6 ม.ค. 2562 26,888.-
3 ม.ค. - 7 ม.ค. 2562 26,888.-
4 ม.ค. - 8 ม.ค. 2562 26,888.-
5 ม.ค. - 9 ม.ค. 2562 26,888.-
6 ม.ค. - 10 ม.ค. 2562 26,888.-
7 ม.ค. - 11 ม.ค. 2562 23,888.-
8 ม.ค. - 12 ม.ค. 2562 26,888.-
9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2562 26,888.-
10 ม.ค. - 14 ม.ค. 2562 26,888.-
11 ม.ค. - 15 ม.ค. 2562 26,888.-
12 ม.ค. - 16 ม.ค. 2562 26,888.-
13 ม.ค. - 17 ม.ค. 2562 26,888.-
14 ม.ค. - 18 ม.ค. 2562 26,888.-
15 ม.ค. - 19 ม.ค. 2562 25,888.-
16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2562 26,888.-
17 ม.ค. - 21 ม.ค. 2562 26,888.-
18 ม.ค. - 22 ม.ค. 2562 26,888.-
19 ม.ค. - 23 ม.ค. 2562 26,888.-
20 ม.ค. - 24 ม.ค. 2562 26,888.-
21 ม.ค. - 25 ม.ค. 2562 26,888.-
22 ม.ค. - 26 ม.ค. 2562 26,888.-
23 ม.ค. - 27 ม.ค. 2562 25,888.-
24 ม.ค. - 28 ม.ค. 2562 26,888.-
25 ม.ค. - 29 ม.ค. 2562 26,888.-
26 ม.ค. - 30 ม.ค. 2562 26,888.-
27 ม.ค. - 31 ม.ค. 2562 26,888.-
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 26,888.-
29 ม.ค. - 2 ม.ค. 2562 26,888.-
30 ม.ค. - 3 ม.ค. 2562 26,888.-
31 ม.ค. - 4 ม.ค. 2562 26,888.-
1 ก.พ. - 5 ก.พ. 2562 26,888.-
2 ก.พ. - 6 ก.พ. 2562 26,888.-
3 ก.พ. - 7 ก.พ. 2562 26,888.-
4 ก.พ. - 8 ก.พ. 2562 26,888.-
5 ก.พ. - 9 ก.พ. 2562 26,888.-
6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2562 26,888.-
7 ก.พ. - 11 ก.พ. 2562 26,888.-
8 ก.พ. - 12 ก.พ. 2562 26,888.-
9 ก.พ. - 13 ก.พ. 2562 26,888.-
10 ก.พ. - 14 ก.พ. 2562 26,888.-
11 ก.พ. - 15 ก.พ. 2562 23,888.-
12 ก.พ. - 16 ก.พ. 2562 26,888.-
13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2562 26,888.-
14 ก.พ. - 18 ก.พ. 2562 26,888.-
15 ก.พ. - 19 ก.พ. 2562 26,888.-
16 ก.พ. - 20 ก.พ. 2562 26,888.-
17 ก.พ. - 21 ก.พ. 2562 26,888.-
18 ก.พ. - 22 ก.พ. 2562 25,888.-
19 ก.พ. - 23 ก.พ. 2562 26,888.-
20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2562 26,888.-
21 ก.พ. - 25 ก.พ. 2562 26,888.-
22 ก.พ. - 26 ก.พ. 2562 26,888.-
23 ก.พ. - 27 ก.พ. 2562 26,888.-
24 ก.พ. - 28 ก.พ. 2562 26,888.-
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562 27,888.-
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562 27,888.-
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 27,888.-
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2562 27,888.-
1 มี.ค. - 5 มี.ค. 2562 27,888.-
2 มี.ค. - 6 มี.ค. 2562 27,888.-
3 มี.ค. - 7 มี.ค. 2562 27,888.-
4 มี.ค. - 8 มี.ค. 2562 27,888.-
5 มี.ค. - 9 มี.ค. 2562 27,888.-
6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2562 27,888.-
7 มี.ค. - 11 มี.ค. 2562 27,888.-
8 มี.ค. - 12 มี.ค. 2562 27,888.-
9 มี.ค. - 13 มี.ค. 2562 27,888.-
10 มี.ค. - 14 มี.ค. 2562 27,888.-
11 มี.ค. - 15 มี.ค. 2562 27,888.-
12 มี.ค. - 16 มี.ค. 2562 27,888.-
13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2562 27,888.-
14 มี.ค. - 18 มี.ค. 2562 27,888.-
15 มี.ค. - 19 มี.ค. 2562 27,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll