Royal Tours World | TOKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA ซุปตาร์พรมขาว (Happy New Year) (TN) **พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปู

"> **พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปู

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA ซุปตาร์พรมขาว (Happy New Year) (TN) | 6 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
59,888.-
240  ครั้ง 03-09-2018

เดินทางช่วง : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์ญี่ปุ่น สนุกสนาน เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
- ผ่านชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ โตเกียวสกายทรี
- สนุกสุดมันส์  ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
- แวะเช็คอินหมู่บ้านชิราคาวาโกะ+สะพานโทเก็ตสึ
- เยือนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ ทาคายาม่า
- ชมความงามของป่าไผ่อาราชิยามา
**พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 59,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll