Royal Tours World | TOKYO STRONG HAPPY NEW YEAR (ZE) **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

"> **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO STRONG HAPPY NEW YEAR (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
36,999.-
237  ครั้ง 03-09-2018

เดินทางช่วง : ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฟินสุดๆกับหิมะ ลานสกีฟูจิเท็น
- ชมหอคอยโตเกียวสกายทรี ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ
- ขอพร วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ในโตเกียว
- ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์
- หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคแหล่งน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 36,999.-
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 38,999.-
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 38,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll