Royal Tours World | TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY (TN) **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

"> **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY (TN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
24,888.-
183  ครั้ง 04-09-2018

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวอิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น
- เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก แหล่งน้ำธรรมชาติ
- นั่งกระเช้าคาชิคาชิ ชมความงามของธรรมชาติ
- สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์กแห่งใหม่
- เพลิดเพลินเต็มอิ่ม ที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 24,888.-
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561 28,888.-
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561 28,888.-
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 28,888.-
6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 28,888.-
7 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 26,888.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 26,888.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 26,888.-
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 26,888.-
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 26,888.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 26,888.-
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 26,888.-
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 35,888.-
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 35,888.-
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 39,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll