Royal Tours World | FUKUOKA BEBPU NAGASAKI ซุปตาร์คิวชู FAMILY (AUTUMN) (TN)

ทัวร์ญี่ปุ่น

FUKUOKA BEBPU NAGASAKI ซุปตาร์คิวชู FAMILY (AUTUMN) (TN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
29,888.-
199  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น
- เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน
- ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรกความอัศจรรย์ของธรรมชาติ
- ตามรอยประวัติศาสตร์ ณ เมืองนางาซากิ
- ชมวิวเมืองนางาซากิ แบบพานาโรมา สวนดอกไม้โกเวอร์
- ชมวิว ใบไม้เปลี่ยนสี ซากปราสาทฟุกุโอกะ ในสวนมาอิซูรุ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ต.ค. - 5 ต.ค. 2561 30,888.-
2 ต.ค. - 6 ต.ค. 2561 33,888.-
3 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 33,888.-
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 33,888.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 33,888.-
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 33,888.-
8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561 33,888.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 33,888.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 34,888.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 33,888.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 33,888.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 33,888.-
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 35,888.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 35,888.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 35,888.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 35,888.-
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 35,888.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 35,888.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 35,888.-
27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 35,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll