Royal Tours World | OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8 (TN)

ทัวร์ญี่ปุ่น

OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8 (TN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
19,888.-
200  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Peach Airline

- ทัวร์ญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า
- สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
- ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
- ผามันซาโมะ ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตร
- ชม สวนสับปะรดนาโกะ
- ชม ถํ้าธารมรกตเกียวคุเซ็นโด
- อเมริกันวิลเลจ American Village

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 22,888.-
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 22,888.-
7 ต.ค. - 11 ต.ค. 2561 22,888.-
8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561 22,888.-
9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561 22,888.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 22,888.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 22,888.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 22,888.-
15 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561 22,888.-
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 22,888.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 22,888.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 22,888.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 22,888.-
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 23,888.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 23,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll