Royal Tours World | JAPAN OSAKA รักใสๆใบไม้หลากสี (GS)

ทัวร์ญี่ปุ่น

JAPAN OSAKA รักใสๆใบไม้หลากสี (GS) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
24,888.-
238  ครั้ง 26-09-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชม ใบไม้เปลี่ยนสี
- ชมความงาม สวนป่าไผ่อราชิยาม่า+ศาลเจ้าฟชูิมิอินาริ
- ชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ+หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
- ปราสาทโอซาก้า+ช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 28,888.-
3 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 28,888.-
6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2561 24,888.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 27,888.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 28,888.-
10 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 28,888.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 28,888.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 27,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll