Royal Tours World | TAKAYAMA SNOW MONKEY NEW YEAR (GS) **แช่ออนเช็นธรรมชาติ+ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู !!!

"> **แช่ออนเช็นธรรมชาติ+ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู !!!

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TAKAYAMA SNOW MONKEY NEW YEAR (GS) | 6 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
48,900.-
380  ครั้ง 26-09-2018

เดินทางช่วง : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชมลิงแช่ออนเซ็น
- สวนเค็นโรคุเอ็น+ลานสกีสึกาอิเคะโคเก็น
- ปราสาทมัตสึโมโตะ+เมืองโบราณคามิเซ็นโนมาชิ
- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ+ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ
**แช่ออนเช็นธรรมชาติ+ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู !!!

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 48,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll