Royal Tours World | TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี (ZE) **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

"> **พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี (ZE) | 6 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
24,999.-
229  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น สนุกสุดเหวี่ยง ณ ลานสกี
- ล่องเรือทะเลสาบอาชิ+หุบเขาโอวาคุดานิ
- ขอพร วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ในกรุงโตเกียว
- ชม วัดนาริตะซังตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมือง
- เยือนเมืองโอไดบะเขตเศรษฐกิจของประเทศ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561 24,999.-
8 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561 29,999.-
9 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 28,999.-
11 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 28,999.-
12 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 29,999.-
13 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 29,999.-
14 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 29,999.-
15 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 28,999.-
18 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 28,999.-
19 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 28,999.-
20 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 29,999.-
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 29,999.-
22 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2561 29,999.-
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 37,999.-
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 39,999.-
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 39,999.-
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2562 39,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll