Royal Tours World | TOKYO รักสุดจี๊ด แซ่บสุดใจ (GS)

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO รักสุดจี๊ด แซ่บสุดใจ (GS) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,997.-
206  ครั้ง 04-10-2018

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ ชม ใบไม้เปลี่ยนสี
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
- ชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิไคโร ชมใบไม้เเดง
- ทะเลสาบชูเซ็นจิ+น้ำตกเคกอน+สะพานแดงชินเคียว
**แช่ออนเช็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง !!!

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 26,999.-
3 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 26,999.-
5 พ.ย. - 9 พ.ย. 2561 25,999.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 26,999.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 26,999.-
11 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561 25,999.-
13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2561 25,999.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 26,999.-
17 พ.ย. - 21 พ.ย. 2561 26,999.-
19 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561 23,999.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 26,999.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 26,999.-
25 พ.ย. - 29 พ.ย. 2561 25,999.-
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 25,999.-
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561 26,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll