Royal Tours World | HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ (HT)

ทัวร์ญี่ปุ่น

HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ (HT) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
22,345.-
475  ครั้ง 04-10-2018

เดินทางช่วง : พ.ย. 2561 - มี.ค. 2562  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น ตะลุยหิมะเย็นสุดขั้ว ณ ลานสกีฟูจิเท็น
- หอโทรทัศน์ โตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์กแห่งใหม่
- ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ใน กรุงโตเกียว
- ชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่ ณ โอไดบะ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 24,999.-
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561 25,999.-
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561 25,999.-
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 30,999.-
2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2561 30,999.-
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2561 29,999.-
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2561 30,999.-
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 30,999.-
6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 30,999.-
7 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 30,999.-
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561 30,999.-
9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561 29,999.-
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 28,999.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2561 28,999.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 28,999.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 28,999.-
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 28,999.-
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 27,999.-
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 27,999.-
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 27,999.-
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2561 28,999.-
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 28,999.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 28,999.-
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 28,999.-
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 28,999.-
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2561 28,999.-
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 31,999.-
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2561 31,999.-
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 31,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll