Royal Tours World | SINGAPORE SO SHIOK 3D BY SL (SP) **พิเศษ !ข้าวมันไก่+Song fa บักกุ้ดเต๋**

"> **พิเศษ !ข้าวมันไก่+Song fa บักกุ้ดเต๋**

" />

ทัวร์สิงคโปร์

SINGAPORE SO SHIOK 3D BY SL (SP) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
9,999.-
262  ครั้ง 17-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Lion air

- ทัวร์สิงคโปร์ เยี่ยมชม "GARDEN BY THE BAY"
- ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
- ชมโชว์นํ้าพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light
- ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
- ถ่ายรูปคู่กับ "เมอร์ไลอ้อน" สัญลักษณ์แห่งสิงคโปร์ 
- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
- ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
**พิเศษ !ข้าวมันไก่+Song fa บักกุ้ดเต๋**

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
19 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 13,999.-
20 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 13,999.-
21 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 13,999.-
25 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 10,999.-
26 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 10,999.-
27 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 10,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll