Royal Tours World | DUO PLUS MAL-SIN (SP)

ทัวร์สิงคโปร์

DUO PLUS MAL-SIN (SP) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
14,999.-
217  ครั้ง 17-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม- ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์มาเลเซีย+สิงคโปร์ เที่ยว 2 ประเทศ !! 
- นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ชมวิวที่เก็นติ้งไฮแลนด์
- สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์
- ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์
- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน+ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
- ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 16,999.-
26 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 14,999.-
8 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 15,555.-
22 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 15,555.-
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 16,555.-
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 17,999.-
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 17,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll