Royal Tours World | FLOW SINGAPORE (SP)

ทัวร์สิงคโปร์

FLOW SINGAPORE (SP) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
8,299.-
224  ครั้ง 17-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Lion air

- ทัวร์สิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน
- ชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth
- GARDEN BY THE BAY+มารีน่า เบย์ แซนด์
- วัดเจ้าแม่กวนอิม+ชม “Elephant Statue”
- ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561 8,299.-
31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 8,299.-
1 พ.ย. - 3 พ.ย. 2561 8,299.-
4 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 8,299.-
11 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 8,299.-
18 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 8,299.-
22 พ.ย. - 24 พ.ย. 2561 8,299.-
25 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 8,299.-
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 8,299.-
4 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2561 8,299.-
11 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561 8,299.-
17 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 8,299.-
18 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 8,299.-
19 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 8,299.-
24 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 8,299.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll