Royal Tours World | SINGAPORE EPIC by SL (SP)

ทัวร์สิงคโปร์

SINGAPORE EPIC by SL (SP) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,999.-
219  ครั้ง 17-10-2018

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Lion air

- ทัวร์สิงคโปร์ ชม GARDEN BY THE BAY
- สนุกสนาน UNIVERSAL STUDIO แบบจุใจ
- GARDEN BY THE BAY+มารีน่า เบย์ แซนด์
- ชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ตึกมารีน่า เบย์แซนด์
- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน + ขอพรเจ้าแม่กวนอม

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 พ.ย. - 4 พ.ย. 2561 13,999.-
9 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 13,999.-
16 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 13,999.-
23 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 13,999.-
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 13,999.-
8 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 16,999.-
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 13,999.-
15 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 13,999.-
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 13,999.-
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 13,999.-
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2561 16,999.-
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 16,999.-
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 18,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll