Royal Tours World | SINGAPORE Super Fun (ZE) *พิเศษ! ลิ้มรสข้าวมันไก่ BOON TONG KEE

"> *พิเศษ! ลิ้มรสข้าวมันไก่ BOON TONG KEE

" />

ทัวร์สิงคโปร์

SINGAPORE Super Fun (ZE) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
12,888.-
239  ครั้ง 17-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : SINGAPORE AIRLINES

- ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้งสุดมันส์
- ชม ซันเทคซิตี้ "น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง"
- ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน จุดแลนด์มาร์ก
- ชม การ์เด้น บาย เดอะเบย์ชมต้นไม้นานาพันธุ์
- ชม มารีน่า เบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุด
- สักการะเจ้าแม่กวนอิม+ชม วัดพระเขี้ยวแก้ว
*พิเศษ! ลิ้มรสข้าวมันไก่ BOON TONG KEE

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
20 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 12,888.-
26 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 12,888.-
2 พ.ย. - 4 พ.ย. 2561 12,888.-
9 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 12,888.-
16 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 12,888.-
17 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 12,888.-
23 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 12,888.-
24 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 12,888.-
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 12,888.-
1 ธ.ค. - 3 ธ.ค. 2561 12,888.-
7 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 12,888.-
8 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 13,888.-
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 12,888.-
15 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 12,888.-
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 13,888.-
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 13,888.-
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 14,888.-
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 14,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll