Royal Tours World | SUPERB CRUISE GENTING DREAM (SP)

ทัวร์สิงคโปร์

SUPERB CRUISE GENTING DREAM (SP) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
12,999.-
249  ครั้ง 17-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Lion air

- ทัวร์ล่องเรือสำราญสิงคโปร์-มาเลเซีย สุดหรู
- ท่าเรือพอร์ตคลัง มาเลย์เซีย อิสระท่องเที่ยว
- สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้
- อาหารบุฟเฟ่ต์หลากหลายนานาชาติ
- ชมการแสดงโชว์หลักและดนตรีสดตามอัธยาสัย
- ชมเมืองสิงคโปร์ เมอร์ไลออน+การ์เด้นบายเดอะเบย์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 13,999.-
7 พ.ย. - 9 พ.ย. 2561 13,999.-
14 พ.ย. - 16 พ.ย. 2561 12,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll