Royal Tours World | SINGAPORE SO SHIOK!! By FD (SP) **พิเศษ! ข้าวมันไก่บุนตงกี /Song fa บักกุ้ดเต๋

"> **พิเศษ! ข้าวมันไก่บุนตงกี /Song fa บักกุ้ดเต๋

" />

ทัวร์สิงคโปร์

SINGAPORE SO SHIOK!! By FD (SP) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
11,999.-
317  ครั้ง 17-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์สิงคโปร์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY 
- ตะลุยโลกเหนือจินตนาการยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
- ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light
- ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์
- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน /ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
- ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ ออร์ชาร์ด
**พิเศษ! ข้าวมันไก่บุนตงกี /Song fa บักกุ้ดเต๋

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
19 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 11,999.-
20 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 13,999.-
26 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 11,999.-
2 พ.ย. - 4 พ.ย. 2561 11,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll