Royal Tours World | ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า BY CX (ZE)

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า BY CX (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
14,998.-
219  ครั้ง 18-10-2018

เดินทางช่วง : พ.ย. 2561 - มี.ค. 2562  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Cambodia Angkor Air

- ทัวร์ฮ่อกง นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่
- นั่งกระเช้านองปิง+นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
- ชม สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์การแสดง
- ถนนคู่รัก+แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่
- วัดอาม่า+ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
- ชม โบสถ์เก่าแก่ วิหารเซนต์ปอล
- THE PARISIAN + THE VENETIAN MACAU

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
7 มี.ค. - 10 มี.ค. 2562 15,999.-
3 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 14,999.-
10 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 14,999.-
15 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 14,999.-
17 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 14,999.-
22 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 14,999.-
24 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 14,999.-
7 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 17,999.-
9 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561 15,999.-
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 15,999.-
15 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 15,999.-
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 15,999.-
22 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 15,999.-
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 19,999.-
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 21,999.-
12 ม.ค. - 15 ม.ค. 2562 14,999.-
17 ม.ค. - 20 ม.ค. 2562 14,999.-
19 ม.ค. - 22 ม.ค. 2562 14,999.-
24 ม.ค. - 27 ม.ค. 2562 15,999.-
26 ม.ค. - 29 ม.ค. 2562 15,999.-
31 ม.ค. - 3 ม.ค. 2562 15,999.-
14 ก.พ. - 17 ก.พ. 2562 15,999.-
21 ก.พ. - 24 ก.พ. 2562 15,999.-
23 ก.พ. - 26 ก.พ. 2562 15,999.-
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 15,999.-
14 มี.ค. - 17 มี.ค. 2562 15,999.-
16 มี.ค. - 19 มี.ค. 2562 15,999.-
21 มี.ค. - 24 มี.ค. 2562 15,999.-
28 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562 15,999.-
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2562 15,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll