Royal Tours World | ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (ZE)

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,999.-
227  ครั้ง 18-10-2018

เดินทางช่วง : ธ.ค. 2561 - ก.พ. 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Hongkong Airlines

- ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 เมืองสุดคุ้ม
- เมืองจูไห่ ชม สวนหยวนหมิงหยวน
- ชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road
- แวะถ่ายรูปกับสาว งามหวีหนี่ สัญลักษณ์ของจูไห่
- มาเก๊า เยี่ยมชม วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด
- ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล+ชม วิหารเซนต์ปอล 
-THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรู
- สักการะขอพร วัดแชกงหมิว+วัดหวังต้าเซียน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 13,999.-
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 13,999.-
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 17,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll