Royal Tours World | เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (BS) **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ซีฟู้ด
**พิเศษ !! นั่งสามล้องซิโคล่ ชมเมืองดานัง
**พิเศษ !! นั่งเรือกระด้งที่ฮอยอัน
**ฟรี !! ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ

"> **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ซีฟู้ด
**พิเศษ !! นั่งสามล้องซิโคล่ ชมเมืองดานัง
**พิเศษ !! นั่งเรือกระด้งที่ฮอยอัน
**ฟรี !! ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ

" />

ทัวร์เวียดนาม

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (BS) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
12,900.-
266  ครั้ง 22-10-2018

เดินทางช่วง : ต.ค. 2561 - ก.พ. 2562  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์เวียดนาม 3 เมือง เว้ ดานัง ฮอยอัน 
- ชมเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ 
- ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหอม
-สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ซีฟู้ด
**พิเศษ !! นั่งสามล้องซิโคล่ ชมเมืองดานัง
**พิเศษ !! นั่งเรือกระด้งที่ฮอยอัน
**ฟรี !! ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 13,900.-
2 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 13,900.-
9 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 13,900.-
16 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 13,900.-
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561 13,900.-
1 ธ.ค. - 4 ธ.ค. 2561 13,900.-
2 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 13,900.-
22 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 14,900.-
11 ม.ค. - 14 ม.ค. 2562 12,900.-
18 ม.ค. - 21 ม.ค. 2562 12,900.-
25 ม.ค. - 28 ม.ค. 2562 12,900.-
8 ก.พ. - 11 ก.พ. 2562 14,900.-
14 ก.พ. - 17 ก.พ. 2562 13,900.-
16 ก.พ. - 19 ก.พ. 2562 13,900.-
22 ก.พ. - 25 ก.พ. 2562 12,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll