Royal Tours World | MERRY IN BANAHILLS (ZE) **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์

"> **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์

" />

ทัวร์เวียดนาม

MERRY IN BANAHILLS (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
10,999.-
267  ครั้ง 22-10-2018

เดินทางช่วง : ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

- ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้  ฮอยอัน 
- นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
- พระราชวังเว้+ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
- ชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
- สวนสนุก FANTASY PARK+วัดหลินอึ๋ง
- ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองฮอยอัน
- ชม สะพานญี่ปุ่น+สะพานมังกร+หาดหมีเคว
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 13,999.-
1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2561 12,999.-
8 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 12,999.-
15 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 12,999.-
22 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 12,999.-
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 12,999.-
6 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 13,999.-
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 12,999.-
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 12,999.-
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 18,999.-
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 18,999.-
10 ม.ค. - 13 ม.ค. 2562 12,999.-
17 ม.ค. - 20 ม.ค. 2562 12,999.-
24 ม.ค. - 27 ม.ค. 2562 12,999.-
14 ก.พ. - 17 ก.พ. 2562 12,999.-
21 ก.พ. - 24 ก.พ. 2562 12,999.-
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 12,999.-
7 มี.ค. - 10 มี.ค. 2562 12,999.-
14 มี.ค. - 17 มี.ค. 2562 12,999.-
21 มี.ค. - 24 มี.ค. 2562 12,999.-
28 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562 12,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll