Royal Tours World | เวียดนามกลาง ซุปตาร์.. พาจักรพรรดิเคาท์ดาวน์บานาฮิลล์ (TN)

ทัวร์เวียดนาม

เวียดนามกลาง ซุปตาร์.. พาจักรพรรดิเคาท์ดาวน์บานาฮิลล์ (TN) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
15,999.-
264  ครั้ง 25-10-2018

เดินทางช่วง : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

- ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 
- ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์
- นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ เคาท์ดาวน์ 2019
- เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
- ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์
- ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน
- นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 15,999.-
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 15,999.-
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 15,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll