Royal Tours World | SURPRISE BANAHILLS (ZE) **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่บาน่าฮิลล์

"> **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่บาน่าฮิลล์

" />

ทัวร์เวียดนาม

SURPRISE BANAHILLS (ZE) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
9,999.-
229  ครั้ง 26-10-2018

เดินทางช่วง : ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

- ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
- นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
- เมืองฮอยอัน ชม สะพานญี่ปุ่น+ชม จั่วฟุกเกี๋ยน
- ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน+ชม สะพานมังกร
- ชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
- สวนสนุก FANTASY PARKชม หาดหมีเคว
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่บาน่าฮิลล์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 มี.ค. - 4 มี.ค. 2562 11,999.-
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2562 10,999.-
3 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 11,999.-
7 พ.ย. - 9 พ.ย. 2561 9,999.-
10 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 11,999.-
14 พ.ย. - 16 พ.ย. 2561 9,999.-
17 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 11,999.-
21 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561 10,999.-
24 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 11,999.-
28 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561 10,999.-
1 ธ.ค. - 3 ธ.ค. 2561 11,999.-
5 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2561 12,999.-
8 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 12,999.-
12 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 10,999.-
15 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 11,999.-
19 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 10,999.-
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 11,999.-
26 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 13,999.-
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 15,999.-
9 ม.ค. - 11 ม.ค. 2562 9,999.-
12 ม.ค. - 14 ม.ค. 2562 10,999.-
16 ม.ค. - 18 ม.ค. 2562 9,999.-
19 ม.ค. - 21 ม.ค. 2562 10,999.-
23 ม.ค. - 25 ม.ค. 2562 9,999.-
26 ม.ค. - 18 ม.ค. 2562 10,999.-
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 9,999.-
9 ก.พ. - 11 ก.พ. 2562 10,999.-
13 ก.พ. - 15 ก.พ. 2562 11,999.-
16 ก.พ. - 18 ก.พ. 2562 10,999.-
20 ก.พ. - 22 ก.พ. 2562 11,999.-
23 ก.พ. - 25 ก.พ. 2562 10,999.-
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562 11,999.-
6 มี.ค. - 8 มี.ค. 2562 10,999.-
9 มี.ค. - 11 มี.ค. 2562 11,999.-
13 มี.ค. - 15 มี.ค. 2562 10,999.-
16 มี.ค. - 18 มี.ค. 2562 11,999.-
20 มี.ค. - 22 มี.ค. 2562 10,999.-
23 มี.ค. - 25 มี.ค. 2562 11,999.-
27 มี.ค. - 29 มี.ค. 2562 10,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll