Royal Tours World | BANA HILLS WOW WOW (ZE) **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์

"> **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์

" />

ทัวร์เวียดนาม

BANA HILLS WOW WOW (ZE) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
11,999.-
269  ครั้ง 30-10-2018

เดินทางช่วง : มกราคม - เมษายน 2562  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Bangkok Airways

- ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อน
- ชม หาดหมีเคเป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง
- ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์
- สวนสนุก FANTASY PARK เครื่องเล่นหลากหลาย
- ชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
- ชม สะพานญี่ปุ่น+ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
12 ม.ค. - 14 ม.ค. 2562 11,999.-
19 ม.ค. - 21 ม.ค. 2562 12,999.-
22 ก.พ. - 24 ก.พ. 2562 12,999.-
23 ก.พ. - 25 ก.พ. 2562 12,999.-
2 มี.ค. - 4 มี.ค. 2562 12,999.-
9 มี.ค. - 11 มี.ค. 2562 12,999.-
15 มี.ค. - 17 มี.ค. 2562 12,999.-
16 มี.ค. - 18 มี.ค. 2562 12,999.-
22 มี.ค. - 24 มี.ค. 2562 12,999.-
23 มี.ค. - 25 มี.ค. 2562 12,999.-
29 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562 12,999.-
13 เม.ย. - 15 เม.ย. 2562 18,999.-
14 เม.ย. - 16 เม.ย. 2562 18,999.-
26 เม.ย. - 28 เม.ย. 2562 12,999.-
27 เม.ย. - 29 เม.ย. 2562 12,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll