Royal Tours World | เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ (GH) **พิเศษ !! นั่งเรือกระด้งที่ หมู่บ้านกั๊มทาน

"> **พิเศษ !! นั่งเรือกระด้งที่ หมู่บ้านกั๊มทาน

" />

ทัวร์เวียดนาม

เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ (GH) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
11,900.-
288  ครั้ง 30-10-2018

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์
- ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม
- ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก
- นั่งรถสามล้อ ชมเมืองดานัง ชมวิถีการใช้ชีวิต
**พิเศษ !! นั่งเรือกระด้งที่ หมู่บ้านกั๊มทาน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
4 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 11,991.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll