Royal Tours World | เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์.. บานาฮิลล์จักรพรรดิ (TN) **พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

"> **พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

" />

ทัวร์เวียดนาม

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์.. บานาฮิลล์จักรพรรดิ (TN) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
11,999.-
260  ครั้ง 30-10-2018

เดินทางช่วง : พ.ย. 2561 - มี.ค. 2562  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

- ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
- ชมเมืองเว้ สัมผัสเมืองเก่าประวัติศาสตร์
- นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ชมธรรมชาติ
- เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
- ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่สะพานโกเด้นบริดจ์
- ชมอารยธรรมโบราณเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง
**พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
12 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2561 11,999.-
1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2561 12,999.-
2 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 12,999.-
3 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 12,999.-
4 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 11,999.-
5 พ.ย. - 8 พ.ย. 2561 11,999.-
6 พ.ย. - 9 พ.ย. 2561 11,999.-
7 พ.ย. - 10 พ.ย. 2561 11,999.-
8 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 12,999.-
9 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 12,999.-
10 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 12,999.-
11 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 11,999.-
12 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561 11,999.-
13 พ.ย. - 16 พ.ย. 2561 11,999.-
14 พ.ย. - 17 พ.ย. 2561 11,999.-
15 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 11,999.-
16 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 12,999.-
17 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 12,999.-
18 พ.ย. - 21 พ.ย. 2561 11,999.-
19 พ.ย. - 22 พ.ย. 2561 11,999.-
20 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561 11,999.-
21 พ.ย. - 24 พ.ย. 2561 11,999.-
22 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 12,999.-
23 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 12,999.-
24 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 12,999.-
25 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561 11,999.-
26 พ.ย. - 29 พ.ย. 2561 11,999.-
27 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561 11,999.-
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 11,999.-
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 12,999.-
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561 12,999.-
1 ธ.ค. - 4 ธ.ค. 2561 12,999.-
2 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 11,999.-
3 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2561 11,999.-
4 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2561 11,999.-
5 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2561 13,999.-
6 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 13,999.-
7 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 13,999.-
8 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 13,999.-
9 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561 11,999.-
10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561 11,999.-
11 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 11,999.-
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 12,999.-
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 12,999.-
15 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 12,999.-
16 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 11,999.-
17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 11,999.-
18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 11,999.-
19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2561 11,999.-
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 12,999.-
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 12,999.-
22 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 12,999.-
23 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 11,999.-
24 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2561 11,999.-
25 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 11,999.-
26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2561 11,999.-
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 13,999.-
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 13,999.-
1 ม.ค. - 4 ม.ค. 2562 13,999.-
2 ม.ค. - 5 ม.ค. 2562 11,999.-
3 ม.ค. - 6 ม.ค. 2562 12,999.-
4 ม.ค. - 7 ม.ค. 2562 12,999.-
5 ม.ค. - 8 ม.ค. 2562 12,999.-
6 ม.ค. - 9 ม.ค. 2562 11,999.-
9 ม.ค. - 12 ม.ค. 2562 11,999.-
10 ม.ค. - 13 ม.ค. 2562 12,999.-
11 ม.ค. - 14 ม.ค. 2562 12,999.-
12 ม.ค. - 15 ม.ค. 2562 12,999.-
13 ม.ค. - 16 ม.ค. 2562 11,999.-
14 ม.ค. - 17 ม.ค. 2562 11,999.-
15 ม.ค. - 18 ม.ค. 2562 11,999.-
16 ม.ค. - 19 ม.ค. 2562 11,999.-
17 ม.ค. - 20 ม.ค. 2562 12,999.-
18 ม.ค. - 21 ม.ค. 2562 12,999.-
19 ม.ค. - 22 ม.ค. 2562 12,999.-
20 ม.ค. - 23 ม.ค. 2562 11,999.-
21 ม.ค. - 24 ม.ค. 2562 11,999.-
22 ม.ค. - 25 ม.ค. 2562 11,999.-
23 ม.ค. - 26 ม.ค. 2562 11,999.-
24 ม.ค. - 27 ม.ค. 2562 12,999.-
25 ม.ค. - 28 ม.ค. 2562 12,999.-
26 ม.ค. - 29 ม.ค. 2562 12,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll